CLOCH – Diogelu Treftadaeth Cymunedau Lleol

Roedd project CLOCH yn rhan o raglen ‘Sgiliau’r Dyfodol’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri sydd wedi  cynnig cyfleoedd hyfforddiant yn seiliedig ar waith i 16 deiliad bwrsari dros gyfnod o dair blynedd. Project partneriaeth dan arweiniad Archifau Morgannwg oedd CLOCH, sy’n dod â llyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd ledled De Cymru ynghyd i gynnig lleoliadau a phrofiad gwaith yn y sector treftadaeth.

Dechreuodd  pob carfan o hyfforddeion eu swyddi dan hyfforddiant gyda chwrs sefydlu tri mis yn Archifau Morgannwg, cyn symud ymlaen at eu brif lleoliadau o fewn amgueddfa, llyfrgell neu archif.  Roedd partneriaid lleoliad wedi cynnwys Llyfrgell Ganolog Abertawe, Archifau Gwent, Amgueddfa Stori Caerdydd a Llyfrgell Bargod ymhlith nifer eraill.  Cyflawnodd ein garfan gyntaf o hyfforddeion eu swyddi dan hyfforddiant yn Ionawr 2013 ac ein garfan olaf yn Tachwedd 2014.

Nid oedd CLOCH yn cynllun hyfforddi i raddedigion, yn hytrach y mae’n cynnig ffordd lefel mynediad i fewn i’r sector ar gyfer unigolion ni fyddant fel arall wedi ystyried gyrfa yn y sector treftadaeth ac rydym wedi defnyddio Gweithredu Cadarnhaol i gyflogi dynion o dan 30 oed, sydd wedi’u tangynrychioli y nein weithlu.

Trwy gydol y flwyddyn, gweithiodd yr hyfforddeion tuag at gymwysterau perthnasol ac yn datblygu eu gwybodaeth a sgiliau mewn pedwar maes penodol:

  • Digideiddio
  • Ymchwil a Hanes Lleol
  • Cadwraeth a Rheoli Casgliadau
  • Ymgysylltu â’r Gymuned

Mewn partneriaeth a Grŵp Llandrillo Menai cymerodd yr hyfforddai Tystysgrif Lefel 2 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth tra’n cyflawni eu lleoliadau.

Cwrdd â’r Hyfforddeion

Dechreuodd ein garfan olaf o hyfforddeion ym mis Tachwedd 2013.  Mae Liam, Connor, George, James a Tom yn brysur ar hyn o bryd ar eu lleoliadau yn Llyfrgell Y Barri, Llyfrgell Bargod, Llyfrgell Cwmbran, Archifau Morgannwg a Llyfrgell Trefynwy.

Mike Richards, Hyfforddai yn Llyfrgell Ganolog Abertawe

Gorffenais ysgol yn 2010 a dechreuais gwirfoddoli gyda gwirfoddoli gwarchodaeth amgylcheddol BTCV drwy’r DU. Clywais am y prosiect CLOCH trwy’r cwmni, ac roedd gen i ddiddordeb mawr yn y syniad o cyfuno llyfrgelloedd, archifau a gwasanaethau gwybodaeth, ac roeddwn wrth fy modd pan lwyddais sicrhau lleoliad yn Abertawe.

Credais taw dyma’r cyfle berffaith i ennill profiad gwaith yn y sector treftadaeth, dysgu sgliiau newydd ac addysg achredig drwy lleoliadau yn llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd. Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn adeiladu fy ngwybodaeth a fy sgiliau.  Fy mhrif diddordeb ar y cychwyn oedd digido, ond wedi profi meusydd eraill yn y sector mae fy marn wedi newid, ac ynghyd a’r sgiliau newydd digido rwyf wedi ennill erbyn hyn rwyf hefyd a ddiddordeb nawr mewn ymrwymiad cymunedol a cadwraeth.

Rwy’n gobeithio byddaf yn gorffen fy hyfforddiant wedi ennill nifer o sgiliau newydd ynghyd a’r amodau a’r profiad i ddechrau fy nghyrfa yn y sector treftadaeth.

Joe McCarthy, Hyfforddai yn Llyfrgell Tredegar

Ro’n i wedi gadael coleg a ro’n i’n cael trafferth dod o hyd i waith pan welais i’r rhaglen hyfforddi CLOCH wedi’i hysbysebu trwy Cysylltiadau Gwaith.  Doedd dim angen profiad ac roedd e’n gyfle i ddatblygu sgiliau newydd a gyrfa mewn sector wahanol – roedd yn edrych fel cyfle gwych.

Dechreuodd ym mis Ionawr a hyd yn hyn rwy’ wedi dysgu nifer o sgiliau newydd fel digideiddio, ymchwil ac ymglymiad cymunedol. Ond mae hefyd wedi helpu i mi fagu hyder. Ar ddiwedd y rhaglen hyfforddi bydd gen i gymhwyster newydd, profiad gwaith a sgiliau newydd y gallaf eu defnyddio i ddechrau fy ngyrfa yn y sector treftadaeth.